Serveis
Fiscals

 • Assessorament i planificació fiscal
 • Recursos i reclamacions a l'administració
 • Assistència a les inspeccions i Tribunals econòmics
 • Plantejament i gestió de successions i herències

Més informació

Serveis
Comptables

 • Gestió comptable i anàlisi de la comptabilitat
 • Llibres Oficials i Dipòsit de les Comptes al Registre Mercantil
 • Erosionabilitat i millora dels processos comptables
 • Gestió d'Actius Fixes

Més informació

Serveis
d'Auditoria

 • Auditoria d’empreses
 • Auditories internes
 • Revisió del compliment de les obligacions Fiscals
 • Auditoria i control dels sistemes d'informació
 • Assessorament sobre mètodes de control

Més informació

Assessoria
Consultoria

 • Plans de viabilitat
 • Fusions i adquisicions
 • Diagnòstic estratègic
 • Control de gestió i gerència compartida
 • Dret concursal
 • Dret successori. Planificació herències

Més informació